Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Ochrana osobných údajov

....

Rešpektujeme súkromie a ochranu osobných údajov dotknutých osôb, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. Postupujeme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“). Osobné údaje spracúvame v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ

Ján Horňák, Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom, je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:
telefónnom čísle: +421 337 622 091;
na e-mailovej adrese: info@janhornak.sk alebo
• poštou na adrese Ján Horňák, Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom,

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne do dvoch (2) mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.