Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Informácia pre dotknuté osoby (podľa nariadenia GDPR a zákona)

....

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že udelíte súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov potvrdzujete, že vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov pre

Prevádzkovateľa:
Ján Horňák, Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 17545421 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1. Osobné údaje
Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa.
• Účel – prihláška účastníka podujatia a organizovanie podujatia Zlaté Stuhy Concours D´ÉLÉGANCE 2018 (ďalej len „podujatie“)
• poskytnutie týchto osobných údajov je v prípade účastníka na podujatí povinné, vyplýva priamo z oprávneného záujmu prevádzkovateľa a zmluvného vzťahu s účastníkom podujatia
• osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracúvania
Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt:
• Účel: organizovanie činností a aktivít prevádzkovateľa (zasielanie mailov, informácií o podujatí), zverejnenie fotografií a videozáznamov vyhotovených na podujatiach.
• osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracúvania

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním e- mailu na adresu info@janhornak.sk

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v nariadení GDPR a v zákone právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 nariadenia GDPR a § 19 až 30 zákona a v tejto informácii.

2. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov na podujatí
Podujatie organizované prevádzkovateľom je verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa vašej osoby alebo prejavov osobnej povahy v súvislosti s vašou účasťou/prítomnosťou na podujatí prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom podujatia z dôvodu zdokladovania konania podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, v tlačových správach a u spoluorganizátorov a na účel propagácie organizátorov, kultúrynch a historických hodnôt. Fotografie a videozáznamy sú spracúvané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa uskutočnilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.

3. Práva fyzických osôb
Informujeme vás, že ako fyzické osoby máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v nariadení GDPR ako aj v zákone. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 nariadenia GDPR a § 19 až 30 zákona.
a)  Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktorými prevádzkovateľ disponuje, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje prevádzkovateľ používa.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
b)  Právo na opravu
Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás má k dispozícii. Ak máte za to, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo prevádzkovateľa požiadať, aby tieto informácie opravil, aktualizoval alebo doplnil.
c)  Právo na vymazanie
Máte právo prevádzkovateľa požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o vás prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že prevádzkovateľ nebude môcť vašej žiadosti vyhovieť.
d)  Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený prevádzkovateľa požiadať, aby prestal používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje prevádzkovateľ nepotrebuje využívať.
e)  Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ od vás získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
f)  Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebude prevádzkovateľ vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
h) Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa, ktorý všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preverí.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

4. Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom okrem partnerov a spoluorganizátorov podujatia.

5. Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje prevádzkovateľ aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenáša.